Tentoonstellingsregels 2024

1. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch        Gebied in Nederland van toepassing.
2. De tentoonstelling zal worden gehouden op 31 augustus en 1 september 2024 op het terrein van de Kynologen Club Rotterdam, Bunzingpad 1, 2661 DN Bergschenhoek of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door de organisatie nader te bepalen plaats en datum.
3. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 12 augustus 2024 op het secretariaatsadres ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. De organisatie behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
4. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn online gratis verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.
5. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
6. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
7. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
8. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort bij zich hebben en aan kunnen tonen dat de hond voldoende beschermd is middels vaccinatie of titerbepaling
9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. Noch zal het inschrijfgeld worden terugbetaald indien u niet aanwezig wilt/kunt zijn.
10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gebruikt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
11. De inzender/exposant verklaart dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij/zij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
13. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond. geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN EN/OF STAART IS GECOUPEERD zie ook regels Raad van Beheer. Aan de staart/oren gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan onze tentoonstelling.
14. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven en/of bezoekershonden.
15. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:
1=Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt (CAC is niet mogelijk in deze klas).
2=Puppyklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC niet mogelijk).
3=Jeugdklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.
4=Tussenklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
5=Openklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
6=Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
7=Kampioensklas: voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
8=Veteranenklas: voor honden, die op de dag van de keuring de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
• Koppels: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.
16. Het inschrijfgeld bedraagt € 47,50 per hond en voor de baby- en puppyklas € 35,00. Het inschrijfgeld voor de 2e en iedere volgende hond van dezelfde 1e eigenaar, woonachtig op hetzelfde adres en ingeschreven in klas 3 t/m 8 bedraagt € 45.00 per hond. Deze korting van € 2.50 per hond geldt NIET voor honden die worden ingeschreven in de Jongste Puppyklas (1) of in de Puppyklas (2). Voor inschrijving in de koppelklas is € 8,00 verschuldigd (per koppel). Per exposant wordt één gedrukte catalogus gratis verstrekt. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Wordt uw betaling ontvangen na 20 augustus 2024, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 extra in rekening gebracht. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 28 augustus 2024 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald. Bankgegevens: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam.
17. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
18. De honden kunnen vanaf 08:00 uur op het terrein worden toegelaten.
19. De keuringen beginnen om 09.30 uur en verder op de aangegeven tijden (onder voorbehoud van calamiteiten en overmacht). De keuringen der ereprijzen vangen aan om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
20. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 18.00 uur. De toegangsprijs voor bezoekers bedraagt € 5,00 per persoon. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De catalogusprijs voor bezoekers is € 7,00. Bezoekershonden worden toegelaten, mits aangetoond kan worden dat de hond voldoende is geënt (middels entingsboekje en/of titerbepaling opgetekend in het paspoort door een praktiserend dierenarts met einddatum). Voor bezoekershonden zullen wij geen toegang rekenen.
21. Tijdens de tentoonstelling is het secretariaat geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
22. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
23. Artikel VI.17 Kynologisch reglement 23.1 Het is verboden op exposities of wedstrijden parforce-banden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken. 23.2 Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
24. Prijzen: Iedere (ingeschreven) hond wordt gekwalificeerd en ontvangt een geschreven rapport. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapsprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
25. Er wordt op het terrein gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

Deze tentoonstellingsregels zijn onlosmakelijk verbonden met het inschrijven online, per post of via één van onze partners en men kan zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.

 

Organisatie:

Stichting Hondententoonstelling Rotterdam 2023

Secr.: admin@dogshowrotterdam.nl