Inschrijven/Enroll

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven / At this page you find information about entry.

Sluiting inschrijving / Closure entry: 03-08-2019

De tentoonstellingsregels zijn onlosmakelijk verbonden aan uw inschrijving.
The rules of the exhibition are inextricably linked to your entry.

 

Inschrijfformulier / Entry form

INSCHRIJVING VOOR - ENTRY FOR
Zaterdag/Saturday 24-08-2019Zondag/Sunday 25-08-2019Beide shows / Both Shows 24-08-2019 & 25-08-2019

GEGEVENS VAN DE HOND / DATA OF THE DOG
Ras/Breed (required)

Geslacht/Sex (required)
reu/maleteef/female
Stamboomnaam van de hond (zonder titels) / Pedigree name of the dog (without titles) (required)

Officiële titels van de hond / Official titles of the dog

Stamboek (bijv. NHSB, LOSH, KCReg. enz.) / Pedigree book (p.e. NHSB, LOSH, KCReg. etc.)

Honden van in Nederland wonende eigenaren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven.
Dogs of exhibitors living in the Netherlands are to be registered in the NHSB.
Stamboom nummer / Pedrigree number (required)

Chipnummer / Chip number (required)

Geboortedatum / Date of birth (required)

Klas/Class Zaterdag/Saturday 24-08-2018 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

Klas/Class Zondag/Sunday 25-08-2018 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

Indien geen of de verkeerde klas is aangegeven, zullen wij deze aanpassen naar de naar onze mening meest gunstige klas / When no or the wrong class is given, we will change that to - in our opinion - the best option.
De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot op de dag waarop de hond wordt gekeurd.
The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.

Upload voor klas 6 en/of klas 7 / Upload for class 6 and/or 7 (.jpg of/or .pdf)

Kopie gerechtigheidsverklaring (verplicht) volgens FCI model (klas 6) of één kopie van de bevestiging van het kampioenschap - het kampioensbewijs (klas 7) uploaden of per e-mail sturen naar admin@dogshowrotterdam.nl onder vermelding van ras en stamboombummer van de hond. Indien deze niet wordt ontvangen, wordt de hond in de openklas gezet. Na sluitingsdatum of op de dag van de show is het niet meer mogelijk van klas te wisselen.
A copy of the statement of the ruling organisation FCI model (class 6) or a copy of the confirmation of the championship - championship certificate or letter of confirmation of the Kennel Club must be uploaded or sent by e-mail to admin@dogshowrotterdam.nl, mentioning the breed and pedigree number. When not received the dog will be entered in the open class. After closure it will be not be possible to change the class, nor will it be at the days of the shows.

Fokker / Breeder (required) - geen kennelnaam, maar naam van een persoon / not a Kennel name, but a name of a person.

Vader van de hond / Father of the dog (stamboomnaam zonder titels / pedigree name without titles).

Moeder van de hond / Mother of the dog (stamboomnaam zonder titles / pedigree name without titles).

Gecoupeerd aan de staart met medische verklaring (bewijs meenemen naar de show) / Tail docked with veterinary statement (bring this proof to the show).
ja/yesnee/no
Legaal gecoupeerd aan de staart / Tail legally docked
ja/yesnee/no
Indien ja land van geboorte vermelden / When yes please mention the country of birth

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR / DATA OF THE OWNER
Voornaam / First name (required)

Tussenvoegsel / Insertion

Achternaam / Last name (required)

Mede-eigenaar / Co-owner

Adres van de eigenaar / Address of the owner (required)

Postcode en Woonplaats / Zipcode and Town (required)

Land / Country

E-mail / E-mail (required)

INSCHRIJFGELD EN OVERIG / ENTRY FEES AND OTHER
Inschrijfgeld zaterdag 24-08-2019 / Entry fee Saturday 24-08-2019.
Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
Inschrijfgeld zondag 25-08-2019 / Entry fee Sunday 25-08-2019.
Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
Indien dezelfde hond voor beide dagen is ingeschreven (mits betaling is ontvangen voor 12 augustus 2019)
If the same dog is entered for both days (provided payment is received before 12th August 2019).

Korting / discount
ja/yes korting/discount € 10.00

Koppelklas 24-08-2019 / Brace class 24-08-2019 (€ 8.00 per koppel/per couple)
ja/yes
Koppelklas 25-08-2019 / Brace class 25-08-2019 (€ 8.00 per koppel/per couple)
ja/yes

Bij iedere ingeschreven hond is toegang voor 1 persoon inbegrepen / One person per dog entered is included in the entry fee.

Extra bezoekerskaartjes volwassenen / Extra visitor tickets adults (prijs € 11.00 p.p./costs € 11.00 p.p.).
24-08-2019 aantal/number:
25-08-2019 aantal/number:
Extra bezoekerskaaartjes reductie (4-11 jr. of 65+ prijs € 7.50)/Extra visitor ticket reduced (4-11 yrs. or 65+ costs € 7.50)
24-08-2019 aantal/number:
25-08-2019 aantal/number:
Kaartje voor bezoekhond (max. 2 honden) prijs / ticket for visiting dog (maximum 2 dogs) - (€ 7.00 per hond/per dog per dag/day).
24-08-2019 aantal/number:
25-08-2019 aantal/number:

Totaal te betalen (zelf berekenen s.v.p.)/Total to be paid (calculate yourself please)

Akkoord met de tentoonstellingsregels / Agree to the exhibition rules (required):
ja/yes
Let op! Inschrijven voor de tentoonstelling kan alleen als u akkoord gaat met de tentoonstellingregels, de regels van het K.R. van de Raad van Beheer en de regels van de FCI. Indien u niet akkoord bent met deze regels, dan kunt u niet inschrijven. De tentoonstellingregels vindt u op onze website onder "regels" en onderop deze pagina in PDF
Please note! Entering for the exhibitions is only possible when you agree to the rules of the exhibition, the rules regarding shows of the Dutch Kennel Club Raad van Beheer and the rules regarding shows of the FCI. If you cannot agree to these, it is not possible to enter for these shows.The exhibition rules you find at our website under rules and also in PDF at the bottom of this page.

AVG/GDPR (required):
ja/yesnee/no

Hiermee geef ik toestemming de datagegevens van mij en de hond in een bestand op te nemen en om mij e-mails en informatie te sturen met betrekking tot de hondententoonstellingen in Rotterdam, alsmede uw gegevens op te nemen in de catalogus van de tentoonstellingen (geen adressen, geen emailadressen in de catalogus).
Herewith I give permission to add the data of me and my dog in your database and send me e-mails and information about the dogshows in Rotterdam and to include the required information in the catalog (no addresses and no e-mail addresses in the catalog).

Nogmaals uw e-mail ter controle / Again your e-mail to check (required):

CONTROLEER/CHECK
Controleer voor u op verzenden klikt de door u ingevulde gegevens. Zodra u op de knop verzenden klikt wordt uw inschrijving verzonden. De melding dat de inschrijving verzonden is, komt in beeld. Krijgt u dit niet, dan kan het zijn dat niet alle verplichte velden zijn ingevuld. Die velden zijn dan aangegeven in rood. Verbeter de velden en klik opnieuw op verzenden.

Please check the data of your entry. As soon as you click on the send button, your registration will be sent. A message that the registration has been sent is displayed.
If you do not see this on your screen, it is possible that not all required fields have been filled. These fields are then indicated in red. Correct the fields and click send again.

CAPTCHA
Aan het formulier is een CAPTCHA toegevoegd om te voorkomen dat wij en u SPAM via het formulier ontvangen. Komt de inschrijving van een IP-adres waaraan getwijfeld wordt (door de automatische CAPTCHA) krijgt u in beeld dat het formulier niet verzonden kan worden. Probeer gewoon nog eens op de verzendknop te klikken, meestal lukt het de tweede keer wel. Let op! De door u ingevulde gegevens blijven in beeld tenzij u het programma afsluit.

An CAPTCHA has been added to the form to prevent us and you from receiving SPAM via the form. When registering from an IP address that is in doubt (by the automatic CAPTCHA) you will see that the form cannot be sent, try again and most of the time the second time it will work. Pay attention! The data entered by you will remain visible unless you close the program.

BETALING
Betaling en inschrijving dienen op hetzelfde moment te worden geregeld.
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam.
Wij verzoeken u het stamboomnummer en/of het referentienummer wat u binnen 72 uur van het secretariaat per e-mail zult ontvangen bij uw betaling te vermelden.
Wordt uw betaling ontvangen na 12 augustus 2019, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 20 augustus 2019 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald.

PAYMENT
Payment and entry should be done at the same moment to
IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of St. Hondentennstelling Rotterdam.
We kindly ask you to mention the pedigree number of the dog (or the reference number you will receive from the secretary within 72 hours after receipt of your entry).
Payments received after 12th August 2019, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 20, 2019 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition.

WAT ER VOLGT:
Kort na verzending ontvangt u automatisch een kopie van uw inschrijving.

Daarna ontvangt u van het secretariaat – binnen 72 uur – nogmaals een bevestiging van ontvangst met een referentienummer/ontvangstnummer. Nadat uw inschrijving in onze administratie is verwerkt ontvangt u nogmaals een e-mail van ons met de data van de inschrijving. Wij vragen u nogmaals deze te controleren om zoveel mogelijk fouten uit te sluiten.

Ca. 10 dagen voor de show ontvangt u per e-mail uw “bewijs van inschrijving” met daarop meer informatie, zoals catalogus, ringnummer en een richtlijn voor de tijd dat het ras gekeurd wordt (09:30 als het ras in de ochtend begint en 12:00 als het ras in de middag wordt gekeurd). Deze e-mail is tevens uw toegangsbewijs.

WHAT WILL FOLLOW:

Shortly after submitting you will automatically receive a copy of your entry form as sent.

Within 72 hours you will receive another confirmation of receipt from the secretary with a reference number / receipt number. After your registration has been processed in our administration you will receive another e-mail from us with the registration dates. We again ask you to check all data in order to get it as correct as possible.

Ca. 10 days before the show you will receive your “proof of registration” by e-mail with more information, such as catalog number, ring number and an estimate for the time the breed will be judged (9:30 am if the breed starts in the morning and 12:00 if the breed is judged in the afternoon). This e-mail is also your admission ticket.