Aanmelden/Application Stands

Hieronder vindt u het online aanmeldformulier voor stands en advertenties.

Leest u voor u het formulier invult eerst de informatie en regels nog even door

Aan het einde van deze pagina vindt u het aanmeldformulier en de informatie ook nog een keer in PDF

 

Below you will find the online application form for trade stands and advertisements.

Before filling out the form, please read the information and rules.

At the end of this page you will find the application form and information in PDF

 

ONLINE AANMELDFORMULIER/APPLICATION FORM STANDS

Bedrijfsnaam / Company name (required)

Contactpersoon / Contact person (required)

Adres / Address (required)

Postcode en woonplaats / Zipcode and Town

Telefoon / Telephone

Mobiel / Mobile (required)

Fax

E-mail (required)

wenst standruimte te reserveren voor / wants to make reservation for trade stand space for:
Int. Dogshows in Rotterdam 24 & 25 augustus/August 2019 (kosten/costs € 61.00 per m2)

Gewenste standruimte / Dimensions stand
Hoogte / Height (alleen bij hoge stands/only by heigh stands)

Lengte / Length (required)

Diepte / Depth (required)

Total m2 (lengte x diepte / length x depth)

Parkeerkaarten binnenterrein / Parking tickets special area - € 13,00 per auto/car per dag/day
Zaterdag/Saturday

Zondag/Sunday

Aard van de stand / Kind of stand (welke soort artikelen / what kind of products)

Elektriciteit / Electricity
ja/yesnee/no
Het aanvraagformulier voor de elektrische aansluiting van de stand wordt bij onze bevestigingsbrief ingesloten. De kosten voor deze aansluiting komen voor uw eigen rekening.
The application form for electricity will be enclosed to our confirmation. Costs for electricity will be for your own account.

Advertentie in catalogus / Advertisement in catalogue (klik nee als u geen advertentie wilt / click no if you do not want an advertisement)
1/1 pagina omslag/page cover (€ 175,00)
ja/yesnee/no
1/1 pagina binnen/page inside (€ 90,00)
ja/yesnee/no
1/2 pagina binnen/page inside (€ 65.00)
ja/yesnee/no
Uw advertentie dient uiterlijk 7 augustus 2019 (drukklaar en digitaal) te worden aangeleverd.
Your advertisement has to be delivered to us (ready to print and digital) no later than 7th August 2019.

Extra prijzen / Extra prizes

Gaarne vermelden wat u ter beschikking telt en waarvoor / Please mention what you want to donate and for which judging.

AVG Privacy regels / GDPR privacy rules
ja/yesnee/no
Hiermee geef ik toestemming om uw gegevens te documenteren en mij e-mails te sturen met betrekking tot de Hondententoonstellingen in Rotterdam.
Herewith I give you permission to document my business and personal information and send me e-mails in relation to the Dog Shows in Rotterdam.

Datum van aanmelding / date of application

Het inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen en hiermee verplicht u zich tot betaling.
Submitting the form is equivalent to signing and you hereby undertake to pay.

Bijzondere bepalingen:
1. Bij reservering is men te allen tijde tot betaling verplicht
2. De betaling dient uiterlijk 9 augustus 2019 te zijn bijgeschreven op rekeningnr. IBAN NL40RABO0106617370, t.n.v. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
3. De standruimte wordt op volgorde van ontvangst van de betaling ingedeeld
4. Het huren van de standruimte is altijd geheel voor eigen risico. De stichting Hondententoonstelling Rotterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld verlies, breuk, diefstal of elke andere vorm van schade.

Special conditions:
1. When reservations are made there is an obligation to pay
2. Payment has to be reiceived not later than 9th August 2019 in our account Nr. IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of the Stichting Hondententoonstelling Rotterdam
3. Space for trade stands will be divided in order of receipt of payment
4. Renting space for trade stands will always be at your own risk. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam will never be liable for loss, break, theft or any other damage

 

Download hier de informatie en regels (NL) in PDF

Download hier het aanmeldformulier (NL) in PDF

Download here the information and ruls (GB) in PDF

Download here the application form (GB) in PDF

Terug/Back HOME