Aanmelden/Application Stands

Hieronder vindt u binnenkort het online aanmeldformulier voor stands en advertenties.

Leest u voor u het formulier invult eerst de informatie en regels nog even door

Standregels 2022 in pdf

 

Below you will find the online application form for trade stands and advertisements soon.

Before filling out the form, please read the information and rules.

Stand rules 2022 in pdf

 

ONLINE AANMELDFORMULIER/APPLICATION FORM STANDS

  Bedrijfsnaam / Company name (required)

  Contactpersoon / Contact person (required)

  Adres / Address (required)

  Postcode en woonplaats / Zipcode and Town

  Telefoon / Telephone

  Mobiel / Mobile (required)

  E-mail (required)

  wenst standruimte te reserveren voor / wants to make reservation for trade stand space for:
  Int. Dogshows in Rotterdam 27 & 28 augustus/August 2022 (kosten/costs € 61.00 per m2)

  Gewenste standruimte / Dimensions stand
  Hoogte / Height (alleen bij hoge stands/only by heigh stands)

  Lengte / Length (required)

  Diepte / Depth (required)

  Total m2 (lengte x diepte / length x depth)

  Parkeerkaarten binnenterrein / Parking tickets special area - € 14,00 per auto/car per dag/day
  Zaterdag/Saturday

  Zondag/Sunday

  Aard van de stand / Kind of stand (welke soort artikelen / what kind of products)

  Elektriciteit / Electricity
  ja/yesnee/no
  Het aanvraagformulier voor de elektrische aansluiting van de stand wordt bij onze bevestigingsbrief ingesloten. De kosten voor deze aansluiting komen voor uw eigen rekening.
  The application form for electricity will be enclosed to our confirmation. Costs for electricity will be for your own account.

  Advertentie in gedrukte, papieren catalogus / Advertisement in printed, paper catalogue (klik nee als u geen advertentie wilt / click no if you do not want an advertisement)
  1/1 pagina omslag/page cover (€ 175,00)
  ja/yesnee/no
  1/1 pagina binnen/page inside (€ 90,00)
  ja/yesnee/no
  1/2 pagina binnen/page inside (€ 65.00)
  ja/yesnee/no
  Uw advertentie dient uiterlijk 6 augustus 2022 (drukklaar en digitaal) te worden aangeleverd.
  Your advertisement has to be delivered to us (ready to print and digital) no later than 6th August 2022.

  Extra prijzen / Extra prizes

  Gaarne vermelden wat u ter beschikking telt en waarvoor / Please mention what you want to donate and for which judging.

  AVG Privacy regels / GDPR privacy rules
  ja/yesnee/no
  Hiermee geef ik toestemming om uw gegevens te documenteren en mij e-mails te sturen met betrekking tot de Hondententoonstellingen in Rotterdam.
  Herewith I give you permission to document my business and personal information and send me e-mails in relation to the Dog Shows in Rotterdam.

  Datum van aanmelding / date of application

  Het inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen en hiermee verplicht u zich tot betaling.
  Submitting the form is equivalent to signing and you hereby undertake to pay.

  Bijzondere bepalingen:
  1. Bij reservering is men te allen tijde tot betaling verplicht
  2. De betaling dient uiterlijk 10 augustus 2022 te zijn bijgeschreven op rekeningnr. IBAN NL40RABO0106617370, t.n.v. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
  3. De standruimte wordt op volgorde van ontvangst van de betaling ingedeeld
  4. Het huren van de standruimte is altijd geheel voor eigen risico. De stichting Hondententoonstelling Rotterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld verlies, breuk, diefstal of elke andere vorm van schade.

  Special conditions:
  1. When reservations are made there is an obligation to pay
  2. Payment has to be reiceived not later than 10th August 2022 in our account Nr. IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of the Stichting Hondententoonstelling Rotterdam
  3. Space for trade stands will be divided in order of receipt of payment
  4. Renting space for trade stands will always be at your own risk. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam will never be liable for loss, break, theft or any other damage

   

  Informatie en regels (NL) in PDF

  Download here the information and ruls (GB) in PDF

  Terug/Back HOME