Regels

 1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.
 2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 3. De tentoonstellingen zullen worden gehouden op 29 augustus en 30 augustus 2020 in het Ahoy-complex, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
 4. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 8 augustus 2020 op het aangegeven adres (secretariaat) ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
 5. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.
 6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
 7. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
 8. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 9. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort bij zich hebben en aan kunnen tonen dat de hond voldoende beschermd is middels vaccinatie of titerbepaling
 10. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. Noch zal het inschrijfgeld worden terugbetaald indien u niet aanwezig wilt/kunt zijn.
 11. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 12. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
 14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond. geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN EN/OF STAART IS GECOUPEERD. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Voor honden die geboren en aan de staart gecoupeerd zijn in het buitenland waar geen coupeerverbod is, geldt dat deze vooralsnog wel ingeschreven mogen worden. 
 15. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
 16. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:
  1=Jongste Puppyklas: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB is niet mogelijk in deze klas).
  2=Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk).
  3=Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk).
  4=Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
  5=Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
  6=Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
  7=Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.
  8=Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk).
  • Koppels: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.
 17. Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 per hond en voor de baby- en puppyklas € 35,00. Voor inschrijving in de koppelklas is € 8,00 verschuldigd (per koppel). Wordt dezelfde hond ingeschreven voor beide shows, krijgt men een korting van € 5.00 per hond. Per exposant wordt één catalogus gratis verstrekt. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Wordt uw betaling ontvangen na 17 augustus 2020, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 25 augustus 2020 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald. Bankgegevens: RABO bank IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. St. Hondententoonstelling Rotterdam. 
 18. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 19. De honden kunnen vanaf 08:00 uur tot 09:30 uur en van 11:00 uur tot 12:00 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht.
 20. De keuringen beginnen om 09.30 uur en verder op de aangegeven tijden (onder voorbehoud van calamiteiten en overmacht). De keuringen der ereprijzen vangen aan om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
 21. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 18.00 uur. De toegangsprijs voor bezoekers bedraagt € 11,00 per persoon. Kinderen van 4 tot 11 en 65+ / gehandicapte / invalide personen betalen € 7,50. De catalogusprijs voor bezoekers is € 7,00. Bezoekershonden worden toegelaten, mits aangetoond kan worden dat de hond voldoende is geënt (middels entingsboekje en/of titerbepaling opgetekend in het paspoort door een praktiserend dierenarts met einddatum), voor € 7,00 per hond/per dag.
 22. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
 23. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 24. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
  24.1 Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
  24.2 Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
 25. Prijzen: Iedere (ingeschreven) hond wordt gekwalificeerd en ontvangt een geschreven rapport. Op deze tentoonstellingen kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
 26. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
 27. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.