Inschrijfformulier / entry form

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven / At this page you find information about entry .

Sluiting inschrijving / Closure entry: 10-08-2022 

Of eerder als het maximum is bereikt / Or earlier when the maximum is reached.

  INSCHRIJVING VOOR - ENTRY FOR
  Zaterdag/Saturday 27-08-2022Zondag/Sunday 28-08-202022Beide shows / Both Shows 27-08-2022 & 28-08-2022

  GEGEVENS VAN DE HOND / DATA OF THE DOG
  Ras/Breed (required)

  Geslacht/Sex (required)
  reu/maleteef/female
  Stamboomnaam van de hond (zonder titels) / Pedigree name of the dog (without titles) (required)

  Officiële titels van de hond / Official titles of the dog

  Stamboek (bijv. NHSB, LOSH, KCReg. enz.) / Pedigree book (p.e. NHSB, LOSH, KCReg. etc.)

  Honden van in Nederland wonende eigenaren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven.
  Dogs of exhibitors living in the Netherlands are to be registered in the NHSB.
  Stamboom nummer / Pedrigree number (required)

  Chipnummer / Chip number (required)

  Geboortedatum / Date of birth (required)

  Klas/Class Zaterdag/Saturday 27-08-2022 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

  Klas/Class Zondag/Sunday 28-08-2022 (Klik pijl/Click arrow - drop-down menu)

  Indien geen of de verkeerde klas is aangegeven, zullen wij deze aanpassen naar de naar onze mening meest gunstige klas / When no or the wrong class is given, we will change that to - in our opinion - the best option.
  De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot op de dag waarop de hond wordt gekeurd.
  The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.

  Upload voor klas 6 en/of klas 7 / Upload for class 6 and/or 7 (.jpg of/or .pdf)

  Kopie gerechtigheidsverklaring (verplicht) volgens FCI model (klas 6) of één kopie van de bevestiging van het kampioenschap - het kampioensbewijs (klas 7) uploaden of per e-mail sturen naar admin@dogshowrotterdam.nl onder vermelding van ras en stamboombummer van de hond. Indien deze niet wordt ontvangen, wordt de hond in de openklas gezet. Na sluitingsdatum of op de dag van de show is het niet meer mogelijk van klas te wisselen.
  A copy of the statement of the ruling organisation FCI model (class 6) or a copy of the confirmation of the championship - championship certificate or letter of confirmation of the Kennel Club must be uploaded or sent by e-mail to admin@dogshowrotterdam.nl, mentioning the breed and pedigree number. When not received the dog will be entered in the open class. After closure it will be not be possible to change the class, nor will it be at the days of the shows.

  Fokker / Breeder (required) - geen kennelnaam, maar naam van een persoon / not a Kennel name, but a name of a person.

  Vader van de hond / Father of the dog (stamboomnaam zonder titels / pedigree name without titles).

  Moeder van de hond / Mother of the dog (stamboomnaam zonder titles / pedigree name without titles).

  Gecoupeerd aan de staart met medische verklaring (bewijs meenemen naar de show) / Tail docked with veterinary statement (bring this proof to the show).
  ja/yesnee/no

  Gecoupeerd aan de staart en geboren en gecoupeerd in een EU-land waar op het moment van couperen (nog) geen verbod was.
  Tail docked and born/docked in an EU-country where there was at the moment of docking no ban.

  Indien ja vermeld hier het land waar de hond is geboren en gecoupeerd / If yes please mention here the country in which the dog was born and docked.
  EU=land waar de hond legaal aan de staart is gecoupeerd / EU-country where the dog is docked legaly:

  EU landen zijn / EU-countries are: België/Bulgarije/Cyprus/Denemarken/Duitsland/Estland/Finland/Frankrijk/Griekenland/Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

  GEGEVENS VAN DE EIGENAAR / DATA OF THE OWNER
  Voornaam / First name (required)

  Tussenvoegsel / Insertion

  Achternaam / Last name (required)

  Mede-eigenaar / Co-owner

  Adres van de eigenaar / Address of the owner (required)

  Postcode en Woonplaats / Zipcode and Town (required)

  Land / Country

  E-mail / E-mail (required)

  INSCHRIJFGELD EN OVERIG / ENTRY FEES AND OTHER
  Inschrijfgeld zaterdag 27-08-2022 / Entry fee Saturday 28-08-2022.
  Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
  Inschrijfgeld zondag 28-08-2022 / Entry fee Sunday 28-08-2022.
  Klas/Class 1 or 2 - € 35.00Class 3, 4, 5, 6, 7 or 8 - € 55.00
  Indien dezelfde hond voor beide dagen is ingeschreven (mits betaling is ontvangen voor 15 augustus 2022)
  If the same dog is entered for both days (provided payment is received before 15th August 2022).

  Korting / discount
  ja/yes korting/discount € 10.00

  Koppelklas 27-08-2022 / Brace class 27-08-2022 (€ 8.00 per koppel/per couple)
  ja/yes
  Koppelklas 28-08-2022 / Brace class 28-08-2022 (€ 8.00 per koppel/per couple)
  ja/yes

  Bij iedere ingeschreven hond is toegang voor 1 persoon inbegrepen / One person per dog entered is included in the entry fee.

  Extra bezoekerskaartjes volwassenen / Extra visitor tickets adults (prijs € 12.50 p.p./costs € 12.50 p.p.).
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:
  Extra bezoekerskaartjes reductie (4-11 jr. of 65+ prijs € 7.50)/Extra visitor ticket reduced (4-11 yrs. or 65+ costs € 7.50)
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:
  Kaartje voor bezoekhond (max. 2 honden) prijs / ticket for visiting dog (maximum 2 dogs) - (€ 7.00 per hond/per dog per dag/day).
  27-08-2022 aantal/number:
  28-08-2022 aantal/number:

  Totaal te betalen (zelf berekenen s.v.p.)/Total to be paid (calculate yourself please)

  Akkoord met de tentoonstellingsregels / Agree to the exhibition rules (required):
  ja/yes
  Let op! Inschrijven voor de tentoonstelling kan alleen als u akkoord gaat met de tentoonstellingregels, de regels van het K.R. van de Raad van Beheer en de regels van de FCI. Indien u niet akkoord bent met deze regels, dan kunt u niet inschrijven. De tentoonstellingregels vindt u op onze website onder "regels" en onderop deze pagina in PDF
  Please note! Entering for the exhibitions is only possible when you agree to the rules of the exhibition, the rules regarding shows of the Dutch Kennel Club Raad van Beheer and the rules regarding shows of the FCI. If you cannot agree to these, it is not possible to enter for these shows.The exhibition rules you find at our website under rules and also in PDF at the bottom of this page.

  AVG/GDPR (required):
  ja/yesnee/no

  Hiermee geef ik toestemming de datagegevens van mij en de hond in een bestand op te nemen en om mij e-mails en informatie te sturen met betrekking tot de hondententoonstellingen in Rotterdam, alsmede uw gegevens op te nemen in de catalogus van de tentoonstellingen (geen adressen, geen emailadressen in de catalogus).
  Herewith I give permission to add the data of me and my dog in your database and send me e-mails and information about the dogshows in Rotterdam and to include the required information in the catalog (no addresses and no e-mail addresses in the catalog).

  Nogmaals uw e-mail ter controle / Again your e-mail to check (required):

   

  Klik HIER voor de tentoonstellingsregels en/of download als PDF. Deze regels zijn onlosmakelijk verbonden aan uw inschrijving.

  Click HERE for the rules of the exhibition  and/or download in PDF.  These rules are inextricably linked to your entry.

  Voor de keurmeesterslijst (alfabetisch op ras in .pdf) klikt u HIER  / For the list of judges  (alphabetical breed order in .pdf) you click HERE.

  BETALING/PAYMENT

  Betaling en inschrijving dienen op hetzelfde moment te worden geregeld. Betaling uitsluitend naar:
  IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
  Wij verzoeken u het stamboomnummer en/of het referentienummer wat u binnen 72 uur van het secretariaat per e-mail zult ontvangen bij uw betaling te vermelden.
  Wordt uw betaling ontvangen na 15 augustus 2022, dan wordt € 10.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Bij betaling op de tentoonstelling wordt € 15.00 per hond extra in rekening gebracht en de korting voor 2 shows vervalt. Betalingen die op onze rekening worden bijgeschreven na 23 augustus 2022 worden beschouwd als niet ontvangen en zullen na de tentoonstelling worden terugbetaald.

  Payment and entry should be done at the same moment to only the following bank account number:
  IBAN NL40RABO0106617370 BIC: RABONL2U in name of Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
  We kindly ask you to mention the pedigree number of the dog (or the reference number you will receive from the secretary within 72 hours after receipt of your entry).
  Payments received after 15th August 2022, a surplus of € 10.00 per dog/per show will be added for administration purposes and the discount for 2 shows expires. For payments at the show we will charge € 15.00 extra per dog (handlings fee) and the discount for 2 shows expires. Payments credited to our account after August 23, 2022 are considered NOT RECEIVED and will be refunded after the exhibition. 

  WAT ER VOLGT/WHAT WILL FOLLOW:

  Ca. 10 dagen voor de show ontvangt u per e-mail uw “bewijs van inschrijving” met daarop meer informatie, zoals catalogus, ringnummer en een richtlijn voor de tijd dat het ras gekeurd wordt (09:30 als het ras in de ochtend begint en 12:00 als het ras in de middag wordt gekeurd). Deze e-mail is tevens uw toegangsbewijs.

  Ca. 10 days before the show you will receive your “proof of registration” by e-mail with more information, such as catalog number, ring number and an estimate for the time the breed will be judged (9:30 am if the breed starts in the morning and 12:00 if the breed is judged in the afternoon). This e-mail is also your admission ticket.